Careers in Careers

Trainee/Careers Adviser / Cyflog Cynghorydd Gyrfa/ dan Hyfforddiant

Careers Wales Gyrfa Cymru
Cardiff, Wales, United Kingdom (on-site)
13 days ago

Description

The full job description, application form and Welsh Language Assessment form (if you are a Welsh speaker and could deliver your duties through the medium of Welsh) are available at https://careerswales.gov.wales/about-us/work-for-us/careers-adviser-and-trainee-careers-adviser

Completed applications should be returned to hr@careerswales.gov.wales by 9am 30/01/2023.  

Mae'r disgrifiad swydd llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesiad Iaith Gymraeg (os ydych chi'n siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael yn https://gyrfacymru.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-ni/cynghorydd-gyrfa-a-chynghorydd-gyrfa-dan-hyfforddiant

 Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau at ad@gyrfacymru.llyw.cymru  erbyn 9am ar 30/01/2023.  Requirements

We are recruiting qualified and Trainee Careers Advisers who can work with a wide range of young people and adults in the labour market.  Trainee/Careers Adviser salary £27,539 - £33,171, starting salary is £27,539.  We have full time (37 hours) vacancies in Swansea, Pembrokeshire, Newport and Queensferry and part time vacancies in Ebbw Vale, Cardiff and Queensferry (22.2 hours). 

Can you inspire and motivate young people and adults to make positive steps towards fulfilling their ambitions?

 Do you want to contribute to the development of skills and future economy of Wales?

 Do you want to work for a professional, modern and innovative national organisation and make a real difference to people’s lives?

 Careers Wales is an all age guidance service supporting young people in education and customers in the labour market.  We are the only national organisation in Wales who offer impartial careers information, advice and guidance services.  Our advisers are passionate about helping people achieve their potential.

 As part of our Working Wales programme delivery, our careers advisers work with young people and adults to offer assessment and guidance support to help them enter or re-enter the labour market. They work with a range of customer groups, including those who are both long and short term unemployed, economically inactive, people with health and disability barriers and those seeking to change their careers. They also work in partnership with both local and national organisations including training providers, jobcentre plus, prisons, youth offending teams, employers, and other professional organisations to support their customers into education, training and sustained employment.

 Advisers use a range of tools and skills to support the work they do and this ranges from one to one support, delivering interactive employability focused group sessions to presenting information using a range of digital technologies.

 If you would like the challenge of working with young people and adults of all abilities and backgrounds in the labour market, can motivate and inspire them to achieve their goals, can establish effective relationships with a range of partner organisations, then we would like to hear from you.

 We would particularly welcome applications from those who have a background in working with:

 •  education or training organisations
 • health, social care or disability support sectors
 • adults returning to the labour market and
 • adults or young people from diverse ethnic minority groups, asylum-seekers or refugees. 

 The ability to speak Welsh is desirable for these vacancies and we would therefore welcome applications from candidates who have the ability to work bilingually to support our customers’ needs.

 You are required to travel within Wales and occasionally UK in order to fulfil your duties and/or to attend learning and development events. You are responsible for ensuring that you have adequate transport arrangements to enable you to fulfil your duties and/or to attend learning and development events.

 Qualified Careers Advisers must be qualified to QCF Level 6 Diploma in Career Guidance and Development (or equivalent) and be eligible for the Career Development Institute Register of Practitioners. 

 If you do not already have the QCF qualification, we will provide you with the training and support you need to achieve this valuable qualification.

 Trainee Careers Advisers should be educated to degree level or equivalent standard and will complete the Level 6 Diploma in Career Guidance and Development.  This is a degree-level vocational qualification, which will be completed in the work place, but will require some independent learning in the learner’s own time.

 Successful applicants will be required to have an Enhanced Disclosure from the Disclosure and Barring Service.

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o fobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur.  Cyflog Cynghorydd Gyrfa/ dan Hyfforddiant yw £27,539 - £33,171.  Cyflog cychwyn £27,539.  Swyddi gwag llawn amser ( 37 awr) yn Abertawe, Sir Benfro, Casnewydd a’r Fferi Isa (Queensferry) a swyddi rhan amser yng Nglyn Ebwy, Caerdydd a’r Fferi Isa (Queesnsferry) (22.2 awr).

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau?

 Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

 Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?

 Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth cyfarwyddyd i bobl o bob oed sy'n cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chwsmeriaid yn y farchnad lafur.  Ni yw'r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd.  Mae gan ein cynghorwyr angerdd tuag at helpu pobl i gyflawni eu potensial.

 Fel rhan o'r rhaglen Cymru'n Gweithio, mae ein Cynghorwyr Gyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion i gynnig cymorth asesu a chyfarwyddyd i'w helpu i ymuno neu ailymuno â'r farchnad lafur. Maent yn gweithio gydag ystod o grwpiau cwsmeriaid, gan gynnwys y rhai sy'n ddi-waith yn y tymor hir a'r tymor byr, y rhai sy'n economaidd anweithgar, pobl â rhwystrau iechyd ac anabledd a'r rhai sy'n ceisio newid eu gyrfaoedd. Maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys darparwyr hyfforddiant, canolfannau gwaith, carchardai, timau troseddau ieuenctid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol eraill i gefnogi eu cwsmeriaid i gael addysg, hyfforddiant a gwaith cynaliadwy.

 Mae'r cynghorwyr yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith a wnânt ac mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau rhyngweithiol i grwpiau yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd i gyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnolegau digidol.

 Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion o bob gallu a chefndir yn y farchnad lafur, os ydych yn gallu eu cymell a'u hysbrydoli i gyflawni eu nodau, ac yn gallu sefydlu perthynas effeithiol gydag amrywiaeth o sefydliadau partner, yna hoffem glywed gennych.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â chefndir mewn gweithio gyda: 

 • addysg a hyfforddiant;
 • sectorau iechyd, gofal cymdeithasol neu gymorth anabledd;
 • oedolion sy'n dychwelyd i'r farchnad lafur ac;
 • oedolion neu bobl ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol amrywiol, ceiswyr lloches neu ffoaduriaid.   

 Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swyddi gwag yma felly croesawn geisiadau gan ymgeiswyr sydd yn gallu gweithio yn ddwyieithog i gefnogi anghenion ein cwsmeriaid.

 Mae'n ofynnol i chi deithio yng Nghymru ac yn achlysurol yn y DU er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod gennych drefniadau trafnidiaeth digonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

 Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC neu cymhwyser cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa. 

Os nad oes gennych y cymhwyster FfCC yn barod, byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gyflawni'r cymhwyster gwerthfawr hwn.

 Os nod ydych yn meddu ar y cymhwyster FfCC, fe wnawn ddarparu’r hyfforddiant a’r gefnogaeth angenrheidiol i’ch cynorthwyo i gael y cymhwyster gwerthfawr yma. Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa.  Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd, a fydd yn cael ei gwblhau yn y gweithle, ond bydd angen dysgu'n annibynnol yn amser y dysgwr ei hun.

 Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Job Information

 • Job ID: 67708126
 • Workplace Type: On-Site
 • Location:
  Cardiff, Wales, United Kingdom
  Queensferry, Wales, United Kingdom
  Ebbw Vale, Wales, United Kingdom
 • Position Title: Trainee/Careers Adviser / Cyflog Cynghorydd Gyrfa/ dan Hyfforddiant
 • Company Name For Job: Careers Wales Gyrfa Cymru
 • Job Function: Career Adviser
 • Job Type: Part-Time
 • Job Duration: Indefinite
 • Salary: 27,539.00 - 33,171.00 Pounds Sterling (Yearly Salary)

Please refer to the company's website or job descriptions to learn more about them.

View Full Profile

Jobs You May Like